Regulatory Alert 01 - Sancțiuni între 50.000 și 100.000 RON pentru lipsa organizării și exercitării activității de audit intern

Legea 162/2017 din 06 iulie 2017 introduce sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor cu privire la auditul intern și comitetul de audit, respectiv pentru:
- Lipsa organizării și exercitării activității de audit intern de către entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statutar;
- Inexistența unui comitet de audit în cadrul entităților de interes public.

Legea 162/2017 transpune la nivel național cerințe de la nivelul Uniunii Europene, impuse prin Directiva 2014/56/CE și prin Regulamentul european nr. 537/2014.

Articolul 65 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate prevede următoarele:

(1) Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.

(7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.

Răspunderea contravențională este tratată în Articolul 44:

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

       b) încălcarea de către entităţile auditate a prevederilor art. 62 alin. (2) şi art. 65 alin. (1) și (7); 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 

       b)cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Organizarea și exercitarea auditului intern

Toate entitățile care îndeplinesc cerințele pentru auditarea statutară a situațiior financiare sunt subiectul Articolului 65 din Legea 162/2017 și, conform punctului (7), au obligația de a organiza și exercita auditul intern.

În cadrul Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, auditul intern este definit după cum urmează:

  • „este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare”
  • „ajută această organizaţie să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a organizaţiei şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea”

Parte a cadrului legal pentru organizarea activității de audit intern este stabilită prin Hotărârea nr. 56 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern.

Astfel, conform Ghidului, structura de audit intern poate fi organizată ca departament sau compartiment care funcționează ca o componentă distinctă în structura de organizare a entității sau poate fi externalizată (total sau parțial). De asemenea, acest Ghid detaliază cerințele de aplicare al Normelor obligatorii din cadrul internațional de practici profesionale emise de Institutul Global al Auditorilor Interni.

De-asemnea prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 111 din 06 decembrie 2017 au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global II).

„Normele obligatorii asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.”

Conform OUG 75/1999, articolul 23, responsabilii pentru organizarea auditului intern, coordonarea angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

Comitetul de audit

În ceea ce privește instituțiile de interes public, acestea sunt definite atât în cadrul Legii 162/2017, cât și în cadrul Legii contabilității nr. 82/1991.

Astfel, acestea sunt obligate conform Legii 162/2017 să înființeze un comitet de audit, a cărui componență, calități  și atribuții sunt detaliate în cadrul  Articolului 65.

Document

01_Mazars Regulatory Alert_RO_ 09-03-2018.pdf
01_​Mazars Regulatory Alert_​RO_​ 09-03-2018.pdf