Noutăți privind proiectele IFRS de la IASB și ESMA

6 iunie 2022

Pe măsură ce închiderea semestrială se apropie, vă prezentăm o listă cu noile texte aplicabile de la 1 ianuarie 2022, atât cele obligatorii, cât și cele opționale. Această prezentare este completată de recomandările ESMA publicate la 13 mai. Supraveghetorul autorităților europene de reglementare bursieră a identificat unele aspecte privind situațiile financiare de la 30 iunie, în contextul invaziei ruse în Ucraina. De asemenea, ESMA a emis orientări specifice în contextul viitoarei implementări a IFRS 17 privind contractele de asigurare.

Continuarea dezbaterilor privind proiectul Prezentarea situațiilor financiare

În cadrul reuniunii din mai 2022, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) a continuat să delibereze, din nou, cu privire la propunerile cuprinse în proiectul de prezentări și comunicări generale din decembrie 2019, ca urmare a observațiilor primite de la părțile interesate.

Măsuri de performanță selectate de conducere

IASB și-a continuat deliberările, în special pe tema măsurilor de performanță selectate de conducere, care reprezintă măsurile prin care o entitate comunică în afara situațiilor sale financiare IFRS și pentru care IASB dorește să stabilească un cadru, cu un anumit număr de informații obligatorii care să fie prezentate în anexă.

În special, dezbaterile de până acum, au confirmat propunerea din proiectul de prezentări și comunicări de a introduce o listă minimă de informații obligatorii, care să fie incluse într-o singură notă la situațiile financiare, pentru toate MPM-urile utilizate de societate, pentru a promova transparența în comunicarea acestor măsuri. Ca parte a acestei cerințe de comunicare a informațiilor, o entitate trebuie să furnizeze o reconciliere între un MPM și sub totalul sau totalul cel mai direct comparabil al contului de profit și pierdere.

Cu toate acestea, o propunere controversată din proiectul de prezentări și comunicări, și anume cerința de a determina efectul fiscal și efectul asupra intereselor care nu controlează al fiecărui element de reconciliere, rămânea să fie rediscutată. În cadrul reuniunii din mai 2022, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) a decis să adopte propunerea din proiectul de prezentări și comunicări aducând modificări cu privire la modalitatea în care se va prezenta efectul aferent impozitelor.

Venituri și cheltuieli neobișnuite

Reluarea deliberărilor pe această temă a început în decembrie anul trecut. În luna mai, IASB a ajuns la următoarea definiție a veniturilor și cheltuielilor neobișnuite, care sunt acum clasificate ca venituri și cheltuieli cu „recurență limitată”: „Veniturile și cheltuielile au o recurență limitată atunci când este rezonabil să se prevadă ca veniturile sau cheltuielile care sunt similare ca tip și valoare să înceteze și, odată încetate, să nu mai apară din nou, înainte de sfârșitul perioadei de evaluare."

În luna mai, IASB a început, de asemenea, să revizuiască informațiile care trebuie prezentate într-o notă specifică la situațiile financiare privind veniturile și cheltuielile cu recurență limitată. Discuțiile vor continua într-o etapă ulterioară, pe baza unei analize suplimentare efectuate de personal în legătură cu noua definiție a acestor venituri și cheltuieli.

IASB își suspendă proiectul privind beneficiile de pensii din IAS 19 care depind de performanța activelor

În perioada 2018-2021, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a studiat fezabilitatea unui amendament la IAS 19 Beneficiile angajaților, pentru a trata situația beneficiilor la pensionare care sunt legate de performanța anumitor active, de exemplu randamentul acțiunilor sau al obligațiunilor.

IASB a anunțat acum suspendarea acestui proiect pe motiv că cercetările sale nu au oferit suficiente dovezi că beneficiile la pensionare care depind de performanța unor anumite active sunt utilizate pe scară largă în toate jurisdicțiile. În special, IASB a concluzionat faptul că costul implementării oricăror modificări depășea posibilul avantaj al îmbunătățirii raportării financiare. IASB este, de asemenea, conștient de faptul că un astfel de amendament ar introduce metoda plafonată, fiind astfel o excepție de la cerințele de evaluare prevăzute de IAS 19.

Hiperinflația în Turcia: aplicarea IAS 29 revine pe ordinea de zi

Închiderea semestrială a anului 2022 este marcată de aplicarea prevederilor IAS 29 pentru emitenții situațiilor financiare cu expunere semnificativă în Turcia, ca urmare a calificării țării ca economie hiperinflaționistă, în conformitate cu IFRS, începând de la 1 aprilie 2022. La 16 martie, Grupul de lucru pentru practici internaționale (IPTF) al Centrului pentru calitatea auditului (CAQ), organismul de referință pentru identificarea țărilor hiperinflaționiste, a publicat un document de lucru care a inclus această țară în lista economiilor hiperinflaționiste.

Punerea în aplicare a IAS 29 impune retratarea situațiilor financiare ale unei entități a cărei monedă funcțională este denominată într-o monedă hiperinflaționistă. Aceste dispoziții intră în vigoare de la începutul exercițiului financiar în care este identificată existența hiperinflației.

În cazul Turciei, IAS 29 se aplică, prin urmare, de la 1 ianuarie 2022 pentru entitățile care își închid situațiile financiare la sfârșitul anului calendaristic și au ca monedă funcțională lira turcească, pentru întocmirea situațiilor intermediare și anuale. În general, toate perioadele contabile, inclusiv 1 aprilie 2022, sunt afectate de aplicarea IAS 29 pentru retratarea operațiunilor din Turcia.

Sfârșitul IRP IFRS 10, 11 și 12

În cadrul reuniunii sale din februarie, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) a încheiat analiza post-implementare a IFRS 10, IFRS 11 și IFRS 12 privind consolidarea, concluzionând că niciunul dintre subiectele identificate în cadrul analizei nu a fost suficient de prioritar pentru a fi inclus în programul său de lucru pentru următorii cinci ani. Dacă este necesar, unele subiecte pot fi reconsiderate în contextul consultării viitoare a IASB cu privire la programul de lucru post-2026. Prin urmare, părțile interesate sunt încurajate să se adreseze Comitetului de interpretare a IFRS (IFRS IC) în cazul în care există probleme practice de punere în aplicare care trebuie abordate pe termen scurt.

Un raport și o declarație de feedback vor fi publicate în curând pentru a prezenta activitatea desfășurată în cadrul analizei și deciziile luate de consiliul de administrație.

ESMA: al 26-lea extras din baza de date privind deciziile de punere în aplicare a IFRS

La 17 mai, așa cum se obișnuiește în prezent și fără o frecvență prestabilită, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), autoritatea de supraveghere a autorităților de reglementare bursieră din Europa, a publicat cel de-al 26-lea extras din baza sa de date privind deciziile luate de autoritățile de reglementare din Spațiul Economic European (SEE) în legătură cu punerea în aplicare a IFRS.

Cele 11 decizii publicate în acest al 26-lea extras se referă la situațiile financiare anuale pentru anii 2018, 2019 și 2020 și acoperă următoarele subiecte: analiza optimizărilor profilurilor de risc de credit în evaluarea pierderilor de credit preconizate (IFRS 9), evaluarea valorii realizabile nete a stocurilor (IAS 2), costurile vânzărilor în calculul valorii realizabile nete a stocurilor (IAS 2), recunoașterea veniturilor prin metoda gradului de avansare (IFRS 15), componenta de finanțare semnificativă (IFRS 15), prezentarea veniturilor din litigii ca venituri (IFRS 15), testarea deprecierii unei unități generatoare de numerar (UGT) care include drepturi de utilizare a activelor (IFRS 16/IAS 36), indicatori de depreciere legați de criza COVID-19 (IAS 36), identificarea UGT (IAS 36), segmente operaționale (IFRS 8), modificări în componența numerarului și a echivalentelor de numerar (IAS 7/IAS 8).

Recomandările ESMA referitor la aplicarea pentru prima dată a IFRS 17 privind contractele de asigurare

IFRS 17 privind contractele de asigurare a fost adoptat de Uniunea Europeană la începutul acestui an și va fi aplicat cu începere de la 1 ianuarie 2023.

În timp ce acest standard reglementează prezentarea de informații privind prima aplicare (explicații privind impactul asupra situațiilor financiare din 2023 și a perioadelor anterioare prezentate), care sunt prezentate pentru prima dată în primele situații financiare intermediare publicate în 2023, IAS 8 impune prezentarea de informații privind implementarea viitorului standard și impactul preconizat al acestuia, anterior aplicării efective.

În acest context, la 13 mai, ESMA a publicat recomandări privind informațiile pe care asiguratorii trebuie să le furnizeze în mod regulat până la intrarea în vigoare a IFRS 17.

ESMA comunică cu privire la unele puncte de interes pentru rapoartele financiare semestriale din 2022 în legătură cu invazia rusă în Ucraina

La 13 mai, ESMA a emis o declarație în care detaliază anumite puncte de interes în ceea ce privește întocmirea rapoartelor financiare la 30 iunie (care includ situațiile financiare IFRS și raportul semestrial al administratorului) în contextul special al invaziei rusești în Ucraina. În practică, aceste recomandări pot viza și conturile anuale (în cazul închiderilor decalate).

Standarde și interpretări aplicabile la 30 iunie 2022

În această perioadă de închidere semestrială, prezentăm o imagine de ansamblu a celor mai recente texte publicate de IASB. Precizăm care texte sunt obligatorii și care pot fi aplicate anticipat, ținând cont de stadiul procesului de adoptare la nivel european, așa cum a fost actualizat pe site-ul EFRAG la 2 mai 2022.

Pentru a descoperi studiile noastre, consultați buletinele noastre explicative și documentele disponibile online!

Documente

Actualités sur les projets IFRS.
Actualités sur les projets IFRS.
184-Lettre-Doctrine-Mazars-Février-2022
184-Lettre-Doctrine-Mazars-Février-2022
185-Lettre-Doctrine-Mazars-Mars-2022
185-Lettre-Doctrine-Mazars-Mars-2022
186-Lettre-Doctrine-Mazars-Avril-2022
186-Lettre-Doctrine-Mazars-Avril-2022
187-Lettre-Doctrine-Mazars-Mai-2022
187-Lettre-Doctrine-Mazars-Mai-2022